„Rozwód kościelny”, czyli stwierdzenie nieważności małżeństwa, można uzyskać po przeprowadzeniu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Proces wszczyna się poprzez złożenie we właściwym sądzie kościelnym pozwu, który w procesie kościelnym nazywany jest skargą powodową. Chcąc, aby skarga powodowa została przyjęta przez sąd, musi ona być poprawnie sporządzona, zgodnie z wymogami prawa. W pierwszej kolejności, szczególną uwagę należy zwrócić na sąd, do którego kierujemy skargę. O tym, który sąd będzie właściwy do rozpoznania danej sprawy, mówią przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Po ustaleniu właściwego sądu, w skardze powodowej należy oznaczyć stronę powodową oraz stronę pozwaną, podając ich adres zamieszkania oraz parafię do której przynależą. Najistotniejszym elementem skargi powodowej jest wskazania tytułu nieważności na jaki strona się powołuje, skarżąc ważność swojego małżeństwa. Zasadniczą część skargi powodowej obejmuje przedstawienie okoliczności potwierdzających istnienie przesłanek świadczących o ewentualnej nieważności małżeństwa. W skardze powodowej należy również wskazać świadków, którzy będą uczestniczyć w procesie, a na końcu skargę powodową należy własnoręcznie podpisać. Z uwagi na to, że rozpoczęcie się procesu zależy od poprawie sporządzonej i przyjętej przez sąd skargi powodowej, zaleca się skorzystanie z pomocy prawnej prawników naszej kancelarii przy sporządzeniu skargi powodowej.

Wniosek o rozwód kościelny

Dodaj komentarz