Stwierdzenie nieważności małżeństwa – to proces, w którym sądy kościelne orzekają, czy w konkretnym przypadku małżeństwo sakramentalne zostało zawarte ważnie , czy nieważnie, gdyż nie zostały spełnione warunki, które są wymagane do ważnego zawarcia małżeństwa.

Samo stwierdzenie nieważności małżeństwa uwarunkowane jest wskazaniem i udowodnieniem istnienia przyczyny, która sprawia, że zawarte małżeństwo od samego początku jest nieważne.

Przyczyny nieważności sakramentu małżeństwa mogą pochodzić z trzech źródeł:

  • istniejącej przeszkody małżeńskiej,
  • niezdolności do wyrażenia zgody małżeńskiej w sposób prawnie skuteczny,
  • braku przepisanej przez prawo kościelne formy zawarcia małżeństwa.

Procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa prowadzone są przez sądy diecezjalne, za wyjątkiem spraw zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie:


Szczegółowych informacji na temat specyfiki procesu, jego poszczególnych etapów,
udzielimy w ramach konsultacji prawnej.

Dodaj komentarz